วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การเขียนเค้าโครงโครงงาน

Java Plug-in 1.6.0_01Using JRE version 1.6.0_01 Java HotSpot(TM) Client VMUser home directory = C:\Documents and Settings\Administrator
----------------------------------------------------c: clear console windowf: finalize objects on finalization queueg: garbage collecth: display this help messagel: dump classloader listm: print memory usageo: trigger loggingp: reload proxy configurationq: hide consoler: reload policy configurations: dump system and deployment propertiest: dump thread listv: dump thread stackx: clear classloader cache0-5: set trace level to ----------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น